Home > Ramadan > Ramadan Q&A: Muslimen under Ramadan

Ramadan Q&A: Muslimen under Ramadan

ramadan
Download PDF

Allaah säger i Koranen:

“För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.” [2:185]

Denna välsignade månad är en enorm möjlighet för godhet, barakah (välsignelser), dyrkan och lydnad gentemot Allaah.

Det är en stor månad, en ädel tid, en månad i vilken belöningen för goda gärningar mångdubblas och i vilken utförande av synder är allvarligare än vid andra tider. Portarna till Paradiset är öppna och Helvetets portar är stängda och syndarnas ånger gentemot Allaah accepteras.

Så tacka Honom för denna tid av godhet och välsignelse som Han har skänkt över er och för medlen av gåvor och olika sorters stora välsignelser som Han har utsett enbart för er. Gör det bästa ifrån er under denna välsignade tid genom att fylla den med handlingar av dyrkan och genom att överge de förbjudna sakerna så att ni uppnår ett gott liv i det här livet och glädjen efter döden.

För den uppriktiga troende är varje månad ett tillfälle för dyrkan och hela hans liv spenderas i lydnad till Allaah men under månaden av Ramadan har han ännu mer motivation för att göra gott och hans hjärta är ännu mer fokuserad på dyrkan, och han vänder sig mer till sin Herre. Genom Hans nåd, vår generösa Herre skänker Sina gåvor över den fastande troende tjänaren och mångdubblar belöningen för dem vid det här välsignade tillfället, så Han ger i överflöd och belönar generöst för rättfärdiga gärningar.

Tiden passerar snabbt. Dagar passerar så snabbt som om de vore enbart stunder. Vi välkomnade Ramadan sedan tog vi farväl och enbart en kort tidsperiod passerade och vi välkomnade Ramadan igen. Så vi bör skynda oss till att göra goda gärningar och sträva för att fylla den med det som Allaah är nöjd med och med det som hjälper oss på Dagen då vi träffar Honom. Så hur kan vi förbereda oss för Ramadan?

Vi kan förbereda oss för Ramadan genom att ta tag i oss själva och inse våra brister i att leva upp till Shahaadatayn, eller våra brister i uppfyllandet av våra plikter, eller våra brister i att inte hålla oss borta från luster och tvivel som vi kan ha fallit i…

Vi bör rätta till oss själva så att vi har högre nivå av tro under Ramadan. För sannerligen, tron ökar och sjunker. Den ökar genom lydnaden gentemot Allaah och den sjunker genom olydnad och synder. Den första handlingen av lydnad som en person bör uppnå är att vara en sann tjänare till Allaah och att tro att det inte finns någon som rättmätigt dyrkas förutom Allaah så att han fokuserar alla möjliga handlingar av dyrkan till Allaah och inte associerar någon annan i dyrkan med Honom. Var och en av oss bör inse att det som har drabbat honom kunde inte ha missat honom och det som missade honom kunde inte ha drabbat honom, och att allting händer med Allaahs vilja.

Vi bör undvika allting som kan störa vår hängivelse till Shahaadatayn. Detta innebär att hålla sig borta från bid’ah (innovationer) och saker som har introducerats till religionen. Vi bör även följa principen av al-walaa’ wa’l-bara’ genom att ta de troende som våra vänner och genom att anse kuffaar och hycklare som ovänner och vi bör glädjas åt muslimernas seger över deras fiender. Vi bör följa Profetens z exempel och hans följeslagare och hålla oss till Sunnah av Profeten z och vägen av de rättfärdiga khulafa’ som kom efter honom. Vi bör älska Sunnah och älska dem som håller i den och försvarar den, oavsett vilket land de lever i och vilken hudfärg eller nationalitet de har.

Efter det bör vi ta tag i oss själva och inse våra brister i utförandet av handlingar av dyrkan så som bönen i församling, åkallan av Allaah (dhikr), uppmärksammandet av våra grannars rättigheter, släktingar och muslimer, sprida hälsningen av salaam, påbjuda det som är gott och förbjuda det som är ont, uppmana varandra att följa sanningen och vara tålmodiga och stadiga i att göra så, med tålamod undvika onda handlingar och tålmodigt utföra goda gärningar, och acceptera Allaahs dekret med tålamod.

Sedan bör vi ta tag i oss själva och våra synder och våra luster. Vi bör hindra oss själva från att fortsätta med det, vare sig synden är liten eller stor, vare sig det är synden genom ögat, att se på det som Allaah har förbjudit; eller genom att lyssna på musik; eller genom att gå till saker som Allaah inte har tillåtit; eller genom att använda ens händer för att slå på ett sätt som Allaah inte är nöjd med; eller genom att konsumera saker som Allaah har förbjudit så som riba och mutor, eller något annat sätt att konsumera människornas välstånd olagligt.

Vi bör aldrig glömma att Allaah sträcker ut Sin hand under dagen för att acceptera ångern av dem som syndade under natten och Han sträcker ut Sin hand under natten för att acceptera ångern av dem som syndade under dagen. Allaah säger:

“Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga,

de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta –

de som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Gud och ber Honom om förlåtelse för sina synder – vem kan förlåta synderna utom Gud? – och som inte fortsätter att begå sådana handlingar mot bättre vetande.

Den lön [som väntar] dem skall vara deras Herres förlåtelse och lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid – en härlig belöning för dem som arbetat och strävat!” [3:133-136]

“SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: “Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!”” [39:53]

“Den som begår en dålig handling eller [på annat sätt] syndar mot sig själv och som därefter ber Gud förlåta honom, skall finna att Gud är förlåtande, barmhärtig.” [4:110]

Genom att ta tag i sig själv, ångra sig och söka förlåtelse –  så bör vi välkomna Ramadan.

Den smarta mannen är den som tar tag i sig själv och strävar efter att göra det som kommer att gynna honom efter döden, och den hjälplöse är den som följer sina egna luster och engagerar sig i önskefulla tankar (medan han antar att Allaah kommer att förlåta honom oavsett vad han gör och att han inte behöver sträva efter att göra goda gärningar.”

Månaden av Ramadan är månaden med stora fördelar. Den smarta förhandlaren är den som utnyttjar speciella tillfällen bäst för att utöka sina vinster. Så gör det bästa utav denna månad genom att göra mycket av goda gärningar, handlingar av dyrkan, genom att be mycket, recitera Koranen, förlåta folket, vara vänlig gentemot andra och skänka sadaqah till de fattiga.

Under månaden av Ramadan öppnas portarna till Paradiset och portarna till Helvetet stängs. Djävlarna kedjas och en utropare ropar ut varje natt, ‘Å sökare av det goda, fortsätt! Å sökare av ondskan, avstå”.

Så, å Allaahs tjänare, var bland godhetens folk genom att följa vägen av de rättfärdiga förfäderna som vägleddes genom Sunnah av din Profet z så att vi kan avsluta Ramadan med förlåtelsen för synderna som vi har begått och med våra goda gärningar accepterade.

Vi bör notera att månaden av Ramadan är den bästa utav månaderna. Ibn al-Qayyim sade:

“Ett annat exempel på det – dvs. differentieringen mellan sakerna som Allaah har skapat – är faktumet att månaden av Ramadan är överlägsen de andra månaderna och de sista tio nätterna är överlägsna de andra nätterna.” (Zaad al-Ma’aad, 1/56)

Denna månad är överlägsen andra på fyra sätt:

 1. I den finns årets bästa natt, vilket är Laylat al-Qadr. Allaah säger:“SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.
  Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder
  Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader;
  då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag.
  Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!”

  [97:1-5]

  Så dyrkan under den här natten är bättre än dyrkan under tusen månader.

 2. Under denna månad uppenbarades den bästa utav Böckerna för den bästa utav Profeterna. Allaah säger:“För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt.”
  [2:185]

  “Dess uppenbarelse [inleddes] under en välsignad natt – Vi har aldrig upphört att varna [människorna] –
  [en natt] då varje fråga formulerades med fasthet och precision
  enligt Vår befallning – Vi har aldrig upphört att sända Våra budbärare [med undervisning och vägledning].”

  [44:3-5]

  Det återberättades av Ahmad och av at-Tabaraani i al-Mu’jam al-Kabeer att Waathila ibn al-Asqa’ f sade: “Allaahs Sändebud z sade: ‘Skrifterna av Ibrahim sändes ner den första av månaden Ramadan. Tawraat sändes ner den sjätte av Ramadan. Injeel sändes ner den 13:e av Ramadan. Zaboor sändes ner den 18:e av Ramadan och Koranen sändes ner den 24:e av Ramadan.”

  Klassad som hasan av al-Albaani i al-Silsilah as-Saheehah (1575).

 3. Under denna månad är portarna av Paradiset öppna och portarna av Helvetet stängda, och djävlarna är kedjade.Det återberättades från Abu Hurayrah f att Allaahs Sändebud z sade: “När Ramadan kommer öppnas Paradisets portar och Helvetets portar stängs, och djävlarna kedjas fast.” (Överenskommet)

  An-Nasaa’i återberättade från abu Hurayrah att Allaahs Sändebud z sade: “När Ramadan kommer öppnas barmhärtighetens portar och Helvetets portar stängs, och djävlarna kedjas fast.”

  Klassad som sahíh av al-Albaani i Sahíh al-Jaami’ (471).

  Om man tillfrågas hur det kommer sig att vi ser många onda handlingar och synder begås under Ramadan om djävlarna är fastkedjade då kan vi svara:

  De onda gärningarna blir färre för dem som observerar villkoren och etiketten av fastan; eller att de som kedjas fast är några utav djävlarna – nämligen de upproriska – inte alla utav dem; eller att det som menas är att djävlarna minskar i antal under Ramadan, vilket är ett bevisat faktum. Om ondska sker vid denna tid så är det fortfarande mindre än vid andra tider. Även om alla de skulle fastkedjas betyder det inte nödvändigtvis att ingen ond gärning eller synd kommer att begås eftersom det finns andra orsaker för det utöver djävlarna, så som onda själar, dåliga vanor och djävlarna bland mänskligheten. (Al-Fath, 4/145)

 4. Det finns många typer av dyrkan under Ramadan, några av dem som inte utförs vid andra tider så som fastan (som är obligatorisk), qiyaam (taraweeh), att mata de fattiga, i’tikaaf, sadaqah och recitering av Koranen.Dessa gärningar belönas mångdubbelt under just denna välsignade månad.

Lämna ett svar

Räkna ut (spamkontroll) *

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng